flamingo-scooter-6069
flamingo-scooter-6069-1
flamingo-scooter-6069-6
flamingo-scooter-6069-5
flamingo-scooter-6069-4
flamingo-scooter-6069-3
flamingo-scooter-6069-2
flamingo-scooter-6069
flamingo-scooter-6069-1
flamingo-scooter-6069-6
flamingo-scooter-6069-5
flamingo-scooter-6069-4
flamingo-scooter-6069-3
flamingo-scooter-6069-2

اسکوتر فلامینگو مدل 6069Flamingo 6069


  • دارای تنه آلومینیوم
  • قابلیت تاشدن
  • دارای ترمز پایی
  • دوشاخ کمک دار
  • مناسب برای کودکان