flamingo-shargaeablemotor-168
flamingo-shargaeablemotor-168-1
flamingo-shargaeablemotor-168-2
flamingo-shargaeablemotor-168-3
flamingo-shargaeablemotor-168-4
flamingo-shargaeablemotor-168-7
flamingo-shargaeablemotor-168-6
flamingo-shargaeablemotor-168-8
flamingo-shargaeablemotor-168-5
flamingo-shargaeablemotor-168-10
flamingo-shargaeablemotor-168-14
flamingo-shargaeablemotor-168-11
flamingo-shargaeablemotor-168-9
flamingo-shargaeablemotor-168-13
flamingo-shargaeablemotor-168-12
flamingo-shargaeablemotor-168-16
flamingo-shargaeablemotor-168-15
flamingo-shargaeablemotor-168
flamingo-shargaeablemotor-168-1
flamingo-shargaeablemotor-168-2
flamingo-shargaeablemotor-168-3
flamingo-shargaeablemotor-168-4
flamingo-shargaeablemotor-168-7
flamingo-shargaeablemotor-168-6
flamingo-shargaeablemotor-168-8
flamingo-shargaeablemotor-168-5
flamingo-shargaeablemotor-168-10
flamingo-shargaeablemotor-168-14
flamingo-shargaeablemotor-168-11
flamingo-shargaeablemotor-168-9
flamingo-shargaeablemotor-168-13
flamingo-shargaeablemotor-168-12
flamingo-shargaeablemotor-168-16
flamingo-shargaeablemotor-168-15

موتور شارژی فلامینگو مدل 168Flamingo 168


  •  مناسب کودکان 3 تا 8 سال
  • فضای مناسب نشیمن
  • دارای پورت USB,MP3
  • موتور های قوی
  • دارای چرخ های کمکی