flamingo-shargaeablemotor-128
flamingo-shargaeablemotor-128-1
flamingo-shargaeablemotor-128-2
flamingo-shargaeablemotor-128-3
flamingo-shargaeablemotor-128-4
flamingo-shargaeablemotor-128-5
flamingo-shargaeablemotor-128-6
flamingo-shargaeablemotor-128-7
flamingo-shargaeablemotor-128-8
flamingo-shargaeablemotor-128-9
flamingo-shargaeablemotor-128-10
flamingo-shargaeablemotor-128-11
flamingo-shargaeablemotor-128
flamingo-shargaeablemotor-128-1
flamingo-shargaeablemotor-128-2
flamingo-shargaeablemotor-128-3
flamingo-shargaeablemotor-128-4
flamingo-shargaeablemotor-128-5
flamingo-shargaeablemotor-128-6
flamingo-shargaeablemotor-128-7
flamingo-shargaeablemotor-128-8
flamingo-shargaeablemotor-128-9
flamingo-shargaeablemotor-128-10
flamingo-shargaeablemotor-128-11

موتور شارژی فلامینگو مدل 128Flamingo 128


  •  مناسب کودکان 3 تا 6 سال
  • فضای مناسب نشیمن
  • جاپایی مناسب برای کودک
  • پخش,USB,MP3,SD CARD
  • تحمل وزن تا 30 کیلوگرم