flamingo-shargaeablemotor-909
flamingo-shargaeablemotor-909-3
flamingo-shargaeablemotor-909-1
flamingo-shargaeablemotor-909-2
flamingo-shargaeablemotor-909
flamingo-shargaeablemotor-909-3
flamingo-shargaeablemotor-909-1
flamingo-shargaeablemotor-909-2
  •  مناسب کودکان 3 سال به بالا
  • فضای مناسب نشیمن
  • جاپایی مناسب برای کودک
  • پخش موزیک داخلی کودکانه
  • تحمل وزن تا 30 کیلوگرم