•  مناسب برای کودکان 3 تا 6 سال
  • فضای مناسب نشیمن
  • موزیکال
  • موتور های قوی
  • دارای چرخ های کمکی