flamingo-shargaeablemotor-906
flamingo-shargaeablemotor-906-6
flamingo-shargaeablemotor-906-1
flamingo-shargaeablemotor-906-2
flamingo-shargaeablemotor-906-3
flamingo-shargaeablemotor-906-4
flamingo-shargaeablemotor-906-5
flamingo-shargaeablemotor-906
flamingo-shargaeablemotor-906-6
flamingo-shargaeablemotor-906-1
flamingo-shargaeablemotor-906-2
flamingo-shargaeablemotor-906-3
flamingo-shargaeablemotor-906-4
flamingo-shargaeablemotor-906-5
  •  مناسب کودکان 3 سال به بالا
  • فضای مناسب نشیمن
  • جاپایی مناسب برای کودک
  • پخش موزیک داخلی کودکانه
  • تحمل وزن تا 45 کیلوگرم