flamingo-shargaeablemotor-318
flamingo-shargaeablemotor-318-2
flamingo-shargaeablemotor-318-3
flamingo-shargaeablemotor-318-4
flamingo-shargaeablemotor-318-5
flamingo-shargaeablemotor-318-6
flamingo-shargaeablemotor-318
flamingo-shargaeablemotor-318-2
flamingo-shargaeablemotor-318-3
flamingo-shargaeablemotor-318-4
flamingo-shargaeablemotor-318-5
flamingo-shargaeablemotor-318-6
  •  مناسب کودکان 2 تا 5 سال
  • فضای مناسب نشیمن
  • جاپایی مناسب برای کودک
  • پخش موزیک داخلی
  • تک موتور