دوچرخه 12 قناری مدل FLYING BEAR12 CANARY FLYING BEAR

(دیدگاه کاربر 1)

 

  • دوچرخه 12 قناری مدل FLYING BEAR
  • ترمز جلو ویبرک عقب لنتی
  • دو کمک فنره
  • طوقه آلومینیوم
  • کمکی قابل تنظیم ارتفاع